Produktion og afsendelse ned til 3 hverdage

Handels- og leveringsbetingelser

Generelle handels- og leveringsbetingelser for

   BLIKTUD.dk ApS
   CVR-nr. 35657509

Præambel:

Bliktud.dk ApS, herefter benævnt ”selskabet”, driver virksomhed med produktion af metalprofiler.

Kunden kan, via selskabets hjemmeside, selv tegne de omtalte metalprofiler, og herefter bestille disse hos selskabet.

Kunden kan købe og betale med Dankort, Visa/Dankort, Visa og Mastercard via webshoppen www.bliktud.dk

§ 1 – aftalegrundlaget:

Aftalen omfatter det af kunden afgivne tilbud med det af selskabet afgivne accept.

Kundens tegning, og bestilling heraf, er derfor et tilbud til selskabet.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende handels- og leveringsbetingelser og enhver anden aftale mellem kunden og selskabet skal nærværende handels- og leveringsbetingelser have forrang.

Aftalen mellem kunden og selskabet træder i kraft 5 dage efter datoen for kundens modtagelse af selskabets accept. I disse 5 dage har selskabet mulighed for at komme med indvendinger mod aftalen. Såfremt der kommer indvendinger fra selskabet mod aftalen, anses dette som et borfald af den aftale, omfattet af de 5 dages rettefrist.

En betingelse for ikrafttrædelse er dog, at kunden kan kreditgodkendes, såfremt selskabet ønsker det. Såfremt kunden ikke kan dette, er selskabet berettiget til at annullere aftalen indenfor rimelig tid.

§ 2 – Risikoens overgang efter endt arbejdsudførelse:

Selskabet foretager levering til kunde via selvstændig transporter.

Selskabet hæfter kun for skader i henhold til Danske Lov 3-19-2.

§ 3 – Forsinkelse og ansvar herfor:

Leveringstider angivet af selskabet er udelukkende omtrentlige.

Kunden er derfor udelukkende berettiget til at hæve aftalen, såfremt der er tale om væsentlige forsinkelser i.f.t. den omtrentlige aftalte tid, samt at der er givet rimeligt varsel herom til selskabet.

En væsentlig forsinkelse er, hvis selskabet bliver over 14 dage forsinket med leveringen af det aftalte.

Selskabet er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden, såfremt kunden vælger at hæve aftalen med selskabet p.g.a. forsinkelse.

Kunden kan ligeledes ikke kræve afslag eller lignende overfor selskabet.

I tilfælde af forsinket levering, som ikke skyldes selskabets forhold, men kunden eller tredjemand, fraskriver selskabet sig ligeledes ethvert ansvar, og kunden er ikke berettiget til at hæve købet overfor selskabet.

Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde.

§ 4 – påberåbelse af fejl/mangler ved det af selskabet udførte arbejde:

Aftalen mellem kunden og selskabet skal altid lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en fejl og/eller mangel ved den af selskabet leverede ydelse.

Kunden skal straks ved modtagelsen af evt. emne/produkt foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Såfremt kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel, eller i øvrigt fremsætte et krav, skal kunden senest 7 dage efter, at manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, er eller burde være opdaget.

Manglen skal påberåbes skriftligt overfor selskabet. I den skriftlige meddelelse skal anføres, hvori manglen består, og hvad kravet beror på.

Såfremt selskabet ikke bærer ansvaret, har selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen unødigt har påført selskabet, herunder også advokatomkostninger.

Kundens påberåbelse af mangler eller fremsættelse af krav herfor overfor selskab skal i alle tilfælde være selskabet skriftligt i hænde senest 12 måneder efter manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, opstod, uanset hvornår forholdet blev eller burde være blevet opdaget.

Såfremt kunden ikke har reklameret over en mangel eller fremsætter krav herom indenfor de ovenstående angivne frister, kan kunden ikke senere gøre manglerne/kravet gældende, og selskabet er i så tilfælde ansvarsfri.

Såfremt manglen ikke er forårsaget af selskabet, men af tredjemand, selvstændig eller kundens underleverandør, eller kunden selv, er selskabet berettiget til af fakturere kunden for det tidsforbrug, som selskabet på kundens anmodning har anvendt i forbindelse med opklaring af og forsøg på udbedring af det pågældende forhold.

Selskabet har altid en udbedringsret vedr. fejl/mangler. Udbedringen af fejl/mangler skal ske indenfor rimelig tid.

§ 6 – returret:

Såfremt kunden er forbruger har denne ikke en 14 dages fortrydelses-/returret, eftersom produkterne er speciallavede til kunden.

En forbruger har dog ret til et returnere værktøj etc., som er købt af selskabet, såfremt indpakningen er ubrudt, og værktøjet er ubrugt.

Er kunden erhvervsdrivende har denne aldrig en fortrydelses-/returret.

§ 7 – force majeure:

Såfremt selskabet ikke kan levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt på grund af forhold, der på aftaletidspunktet ikke kunne eller burde have været taget i betragtning, eller i øvrigt burde være selskabet bekendt eller på grund af enhver omstændighed udenfor selskabets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke eller lockout, skal selskabet være uden ansvar herfor.

Selskabets forpligtigelser suspenderes i den nævnte periode, og selskabets manglende levering i nævnte periode er ikke en misligholdelse af aftalen mellem kunden og selskabet.

Leveringsperioden for selskabet forlænges med den tidsperiode, hvori den omtalte suspendering strækker sig over.

§ 8 – Ejendomsret:

Selskabet har ret til at tilbageholde et produkt, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til selskabet, uanset ordlyden i § 10, såfremt selskabet har begrundet mistanke om, at kunden ikke kan eller vil betale for produktet.

§ 9 – produktansvar:

I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre direkte tab i forbindelse med reglerne om produktansvar.

I det omfang selskabet bliver erstatningsansvarlig overfor tredjemand vedr. regler om produktansvar er kunden pligtig til at holde selskabet skadesløs, både i.f.t. omkostningerne/erstatning overfor tredjemand, samt andre beløb i denne forbindelse.

§ 10 – øvrige ansvarsbegrænsninger og erstatning:

Selskabet er ikke forpligtiget til at udføre, og har ej heller ansvar for, andre opgaver eller ydelser end dem, som er udtrykkeligt opregnet i aftalen mellem kunden og selskabet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i anden aftale mellem kunden og selskabet.

Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler, som selskabet er ansvarligt for, opgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde.

Selskabet er ligeledes uden ansvar for konventionalbøder og erstatningskrav i øvrigt, som ikke baserer sig på et økonomisk tab.

Selskabet er ligeledes ikke ansvarlig for kundens tab som følge af eller på anden måde relateret til selskabets udførelse eller manglende udførelse af ydelser til kunden, medmindre kundens tab skyldes selskabets medarbejders uagtsomhed eller forsæt med skade til følge.

Selskabets erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige 20% af værdien i DKR mellem parterne pr. skadebegivenhed i.f.t. den konkret aftale og er yderligere maksimeret til et kumuleret beløb på 20% af den samlede omsætning, som selskabet generer på kunden pr. kalenderår.

Disse beløb er absolutte maksimalbeløb og er dermed gældende uanset, hvad kravet støttes på.

Begrænsningen af selskabets ansvar i nærværende handels- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i det omfang disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

Selskabet er ikke ansvarligt for at det leverede produkt egner sig til det af kunden påtænkte formål.

Evt. vejledning, som selskabet har ydet kunden anses udelukkende som generel, og selskabet kan derfor på ingen mulig måde gøres ansvarlig herfor.

Vejledninger etc. som fremgår af selskabets hjemmeside er ligeledes udelukkende af generel karakter, og selskabet kan derfor på ingen mulig måde gøres ansvarlig herfor.

§ 9 – pris og betaling:

Prisen for den ydelse, som selskabet skal levere, fremgår af aftalen med kunden.

Ved ændring i indkøbspriser, materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser m.v. forbeholdes retten til for selskabet til ændring af priserne i aftalen i.f.t. til ovenstående. Kunden skal gøres opmærksom herpå hurtigst muligt.

Betalingsbetingelserne for købesummen er 8 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt.

Sker betaling ikke rettidigt eller selskabet har begrundet mistanke om, at kunden ikke kan eller vil betale for produktet, kan selskabet tilbageholde emnet, jf. § 6, samt hæve aftalen med kunden.

Såfremt kunden overskrider betalingsbetingelserne påløber renter og rykkergebyrer i henhold til dansk lovs almindelige bestemmelser.

Det bemærkes, at såfremt selskabet har modtaget betaling direkte via selskabets hjemmeside anses dette fortsat som et tilbud fra kunden til selskabet. Der henvises til § 1.

§ 10 – kundens misligholdelse:

Kan levering til kunden ikke ske p.g.a. kundens eller tredjemands forhold, er selskabet berettiget til at hæve aftalen med kunden eller kræve betaling for produktets opbevaring indtil afhentning.

Evt. erstatningskrav mod kunden opgøres efter dansk rets alm. regler om erstatning.

§ 11 – materialet og fejl/mangler:

Selskabet leverer produktet i zink, kobber og/eller aluminium.

De omtalte materialer er naturmaterieler, som reagerer forskelligt på kulde og varme, samt andre vejrforhold.

De omtalte materialer skal derfor opbevares tørt inden montering. Såfremt materialet ikke er opbevaret korrekt er selskabet ikke ansvarlig for evt. fejl/mangler, dette evt. måtte foretage.

Det bemærkes, at kunden har bevisbyrden for, at materialet er opbevaret korrekt.

Ved levering vil materialer fremstå som blanke eller lakerede, men når materialet udsættes for vind og vejr vil dette ændre materialet udtryk og give det patina.

Når profilen indtastes skal kunden være bevist om, at en indtastet profil vil kunne variere med op til 1 mm. i op- og nedadgående retning.

Når profilen er indtastet skal kunde ligeledes være bevidst om, at den indtastede profil vil kunne variere med op til 5 grader i op- og nedadgående retning.

Når profilen tegnes af kunden har tegningen en for- og bagside. Forsiden er markeret med en blå streg, bagsiden med en rød.

Kun er selv ansvarlig for, hvorvidt tegninger er foretaget korrekt. Kunden er derudover bevidst om, at der vil være forskel på materialetykkelsen, og skal derfor være særlig opmærksom på indre og ydre mål, da materialetykkelsen gør, at disse to ikke er ens.

Kunden er ligeledes opmærksom på, at kunden selv skal klippe længden til på de omtalte profiler, da disse må forventes, at blive leveret i overmål.

Kunden opfordres derfor til, at se vejledningsvideoen på selskabets hjemmeside inden kunden afgiver sit tilbud overfor selskabet.

Kunden er derudover oplyst om, at der kan være et spil i profilerne, samt små ridser i materialet.

§ 12 – lovvalg og værneting:

Lovvalg er altid dansk lov.

Rette værneting er altid Byretten i Roskilde. Enhver dom/kendelse kan ankes til Østre Landsret af begge parter.

Koncipistreglen er ikke gældende parterne imellem vedr. selskabets standardvilkår.

§ 13 – divergens mellem forskellige standardvilkår:

Såfremt begge parter har standardvilkår, som er omfattet af aftale mellem parterne, går selskabets standardvilkår foran kundens.

§ 14 – kundens ansvar for de oplysninger, som kunden selv har afgivet:

Kunden har selv valgt materialer, og/eller oplyst mål til udformning og lignende overfor selskabet, er kunden selv ansvarlig herfor.

Ovenstående oplistning er ikke udtømmende, men omfatter alle oplysninger/valg som kunden egenhændigt giver/træffer.

Selskabet har ikke en rådgivningspligt overfor kunden i disse tilfælde og kan derfor ikke gøres ansvarlig herfor, hverken i.f.t. tegningsmateriel og/eller det materiale, som kunde har valgt, at metalprofilen skal udføres i.

§ 15 – Selskabets udlejning af værktøj:

Kunden kan leje værktøj af selskabet til montering etc.

Selskabets anbefaler forskelligt kombinationssæt, men er ikke ansvarlige for, at de kan bruges specifikt til kundens ønskede montering.

Kunden er selv ansvarlig for returneringen af det udlejede udstyr.

Kunden har aldrig en tilbageholdelsesret i det udlejede udstyr.

Såfremt kunden ikke returnere det lejde udstyr til tiden har selskabet ret til, at pålægge kunden ekstra lejeomkostninger herfor.

Såfremt returnering ikke er sket senest 7 dage efter påkrav har selskabet ret til, at anse dette som en overdragelse af det udlejede udstyr til kunden, som herefter skal betale selskabet markedspris for det overdragne udstyr.

Selskabet har ret til, at kræve betaling af depositum, før afsendelse af udlejet værktøj sker. Såfremt depositummet ikke indbetales har selskabet ikke pligt til, at afsende det omtalte værktøj.

Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde vedr. enhver form for økonomisk tab, som skyldes brugen af det udlejede værktøj, eller fejl/mangler herved.

 

Tagprofiler

Facadeprofiler

Udhængsprofiler

Kapsler

Skotrende

Tagfod

Vandrende

Murkrone

Hjørner

Vandnæse

Beklædning

Vinduesprofiler

Sternkapsler

Sternbklædning

Vandrende

Vindskede

Indkøbskurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til, at du ikke har truffet et valg endnu.